REPORT DI MONITORAGGIO CIVICO
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΎ ΘΑΛΑΣΣΊΟΥ ΠΆΡΚΟΥ ΖΑΚΎΝΘΟΥ

Inviato il 31/10/2023 | di

Descrizione

Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας caretta -caretta στο νησί της Ζακύνθου, έργου που υλοποίησε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Avanzamento

Έχει ολοκληρωθεί στις 4/10/2016

Risultati

Πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική παρέμβαση - Οι θετικές πτυχές επικρατούν και κρίνεται ότι είναι συνολικά αποτελεσματικές από την άποψη του τελικού χρήστη

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορούσε την υλοποίηση δράσεων απαραίτητων για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και στην προστασία αυτής στο Φ.Δ. Πραγματοποιήθηκε η πλήρης καταγραφή-αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης των απειλούμενων Ειδών κλπ (στο σύνολο καταγράφηκαν 181 είδη και 33 οικότοποι). Επίσης πραγματοποιήθηκε η προστασία τους μέσω συνεχόμενης εποπτείας της περιοχής (235.000 ώρες στο πεδίο). Οι παρεμβάσεις αφορούν 8.000 συμβάντα παραβάσεων. Αποκτήθηκε από τον Φ.Δ. εξοπλισμός (1 αυτοκίνητο, 1 μηχανάκι,) και υποδομές (232 πινακίδες), ενώ πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός της ήδη υπάρχουσας υποδομής, καθώς και η απόκτηση του κατάλληλου ρουχισμού (200 μπλούζες, 90 παντελόνια, 20 τσαντάκια μέσης, κλπ). Υπήρξε ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω Δράσεων ενημέρωσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και της τοπικής κοινωνίας. Το προσωπικό του Φ.Δ. συνέβαλε στην ενημέρωση περισσότερων από 1.500.000 επισκεπτών των παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, σε μαθητές (5.000) και στην ενημέρωση του κοινού μέσω συμμετοχής σε 57 εκπομπές – ντοκιμαντέρ. Επιπλέον ο Φ.Δ. συμμετείχε ενεργά σε 14 Επιστημονικά Συνέδρια-Συμπόσια, σε 18 Επιστημονικές Ημερίδες, σε 9 Σεμινάρια και σε 91 συναντήσεις εργασίας – επιτροπές για την ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας κατά κύριο λόγο σε τοπικό επίπεδο. Παράχθηκε πλούσιο ενημερωτικό υλικό όπως 200.000 Ενημερωτικά Εγχειρίδια, 800.000 μονόφυλλα, ενημερωτικές αφίσες, εξειδικευμένα εγχειρίδια. Παράχθηκαν ένα ντοκιμαντέρ (διάρκεια 20 λεπτών), ένα κινούμενο σχέδιο σε DVDs, καθώς και ένα σύντομο τηλεοπτικό σποτ. Η ιστοσελίδα του Φ.Δ. επικαιροποιήθηκε και, μεταξύ άλλων, αναρτήθηκαν 3 newsletters. Η Λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης ενισχύθηκε με την απόκτηση πρόσθετου Κέντρου στην περιοχή του Γέρακα. Λήφθηκε μέριμνα για τη λογιστική απεικόνιση των δράσεων και την τήρηση της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας τη σύνταξη Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων από Ορκωτούς λογιστές κλπ.

Punti di debolezza

Υπήρξαν αρχικά αντιδράσεις από τους τοπικούς φορείς και ελλειπή στελέχωση σε προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης

Punti di forza

Ενισχύει την περιβαλλοντική συνείδηση των κατοίκων του νησιού της Ζακύνθου για την προστασία της βιοποικιλότητας στον Κόλπο του Λαγανά και συγκεκριμένα του απειλούμενου είδους της θαλάσσιας χελώνας caretta-caretta.

Rischi

Ελλειπή οικολογική συνείδηση των ντόπιων κατοίκων και των τουριστών που επισκέπτονται το νησί καθώς και έλλειψη προσωπικού στον Φορέα Διαχείρισης για να συνεχίσει την παρακολούθηση της πορείας του έργου ακόμα και μετά την περάτωσή του.

Soluzioni e Idee

Πρόσληψη προσωπικού για την διατήρηση των καλών αποτελεσμάτων του έργου.

L'INDAGINE

Come sono state raccolte le informazioni?

  • Raccolta di informazioni via web
  • Visita diretta documentata da foto e video
  • Intervista con i soggetti che hanno programmato l'intervento (soggetto programmatore)
  • Intervista con i soggetti che hanno o stanno attuando l'intervento (attuatore o realizzatore)

Η συνέντευξη έγινε στα γραφεία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου με τον συντονιστή του Φορέα Διαχείρισης.

Domande principali

1) Υπήρξαν προβλήματα ή καθυστερήσεις κατά την περάτωση του έργου και αν ναι σε ποιους λόγους οφείλεται αυτό;
2) Πώς έγινε η χρηματοδότηση του έργου; Τι ποσοστό απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων είχε ;

Risposte principali

1) Το έργο άργησε να ξεκινήσει λόγω έλλειψης προσωπικού.
2) Χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013 με το ποσό των 5.870.124 €.